LODE SIA privatumo politika

LODE SIA įsipareigojo saugoti klientų privatumą, remiantis Fizinių asmenų duomenų apsaugos įstatymu, Europos Parlamento ir tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Regula 2016/679 dėl fizinių asmenų duomenų apsaugos apdorojant asmeninius duomenis ir laisvos tokių duomenų apyvartos, kuria atšaukiama Direktyva 95/46/EK.
LODE SIA Privatumo politika taikoma duomenų apdorojimui nepriklausomai nuo to, kokia forma ir/arba aplinkoje Klientas pateikė asmeniniu duomenis (LODE SIA interneto svetainėje, popieriniu formatu ar elektroniniu būdu) ir kokiose LODE SIA sistemose arba popieriniame formate jie yra apdorojami.

2. Teisinis Kliento asmeninių duomenų apdorojimo pagrindas

LODE SIA apdoroja Kliento asmeniniu duomenis remiantis tokiais tikslais:

 • produkcijos pardavimui;
 • su Klientu sudarytos sutarties vykdymui;
 • Kliento aptarnavimui;
 • pagal Kliento – duomenų subjekto sutikimą;
 • kitais teisėtais tikslais / teisėtais interesais;
 • LODE SIA nuosavybės apsaugai – vaizdo stebėjimas vykdomas su tikslu apsaugoti LODE SIA nuosavybę, rūpinantis teritorijoje esančių asmenų saugumu, su tikslu užkirsti kelią galimiems įstatymų pažeidimams, fiksuoti nusikalstamos veikos įvykdymo faktą. Vaizdo stebėjimas vykdomas abiejose LODE SIA gamyklose ir jų teritorijose. Vaizdo stebėjimo duomenys saugomi 30 dienų. Užsibaigus šiam terminui LODE SIA užtikrina visišką duomenų sunaikinimą, jei duomenys iš anksto nebuvo užklausi ir nebuvo konstatuota nusikalstama veika ar kiti saugumo pažeidimai. Jei duomenis užklausė kompetentingos valstybinės įstaigos ar buvo konstatuoti saugumo pažeidimai, duomenys yra saugomi priklausomai nuo poreikio.

LODE SIA teisėti interesai yra:

 • patikrinti Kliento tapatybę prieš sudarant sutartį;
 • užtikrinti sutarties prievolių vykdymą;
 • administruoti Kliento pirkimus, mokėjimus ir užsakymus;
 • privalomų normatyvinių aktų reikalavimų vykdymas.
3. Kokius Kliento asmeninius duomenis ir kokiu būdu apdoroja LODE SIA?
 • Identifikavimo duomenis – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data;
 • Kontaktinę informaciją – gyvenamosios vietos adresas, priekių pristatymo adresas, telefono numeris, el. pašto adresas;
 • Finansų duomenis – banko sąskaitos rekvizitai;
 • Duomenis, kuriuos Klientas pats praneša arba perduoda LODE SIA (pavyzdžiui, el. pašto adresas interneto svetainėje atsakymo gavimui, kliento vaizdo įrašas LODE SIA gamyklos teritorijoje vaizdo kamerų filmavimo zonoje).

Ši informacija yra svarbi tam, kad būtų užtikrinta paslaugų kokybė ir teisėti tikslai / teisėti interesai. Asmeninė informacija nėra renkama be Kliento sutikimo, išskyrus normatyviniuose aktuose nurodytais atvejais, kai Kliento sutikimo gauti nereikia. Kliento duomenys nėra perduodami ne Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės zonos šalims.

LODE SIA neatskleidžia tretiesiems asmenims Kliento asmeninių duomenų, išskyrus:

 • Jei duomenis būtina perduoti trečiajam asmeniui sudarytos sutarties ribose (pavyzdžiui, prekių pristatymui);
 • Jei Klientas tam davė aiškų ir nedviprasmišką sutikimą;
 • Valstybės įstaigoms, pagristo pareikalavimo pagrindu, normatyviniuose aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi (pavyzdžiui, vaizdo stebėjimo duomenis policijai);
 • Normatyviniuose aktuose nurodytais atvejais LODE SIA teisėtų tikslų / teisėtų interesų apsaugai.

Klientų asmeninių duomenų informacija yra saugoma LODE SIA duomenų bazėse ir serveriuose, kurie yra saugioje infrastruktūroje ir juose yra saugoma tam tikra administracinė ir duomenų srautų informacija apie Klientą.

4. Kokias priemones LODE SIA naudoja Klientų asmeninių duomenų rinkimui ir apdorojimui?

LODE SIA gali gauti asmeninius duomenis, kuriuos Klientas nurodo arba perduoda naudodamasis LODE SIA paslaugomis, arba, kai Klientas, užduoda klausimą interneto svetainėje, LODE SIA gauna Kliento el. pašto adresą.

LODE SIA gali apsikviesti paslaugų teikėjus kad užtikrintų organizacinę, techninę paramą Kliento duomenų apdorojimui.

LODE SIA interneto svetainėje naudoja slapukus (cookies). Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri naudojama vartotojo apsilankymų skaičiaus fiksavimui. Kaip Klientas apsilanko LODE SIA interneto svetainėje, informacija apie Klientą yra registruojama slapukų pagalba.

Tokia informacija apima:

 • puslapius, kuriuos apžvelgė Klientas, jo apžvalgos datą ir laiką;
 • naršymo programos, kuria naudojosi Klientas, versiją;
 • ekrano skiriamąją gebą;
 • operatyvinės sistemos rūšį;
 • interneto svetainę, iš kurios Klientas užėjo į LODE SIA svetainę.

Tokia informacija yra naudojama tik interneto svetainės darbo užtikrinimui ir statistikos apibendrinimui, ir kurią galima panaudoti LODE SIA interneto svetainės patobulinimui.

Informacijos iš slapukų negalima naudoti asmeninės informacijos apie Klientą gavimui. Slapukų informacija neperduodama ir neparduodama tretiesiems asmenims.

Klientas visada gali atsisakyti nuo slapukų išsaugojimo Kliento kompiuteryje, pakeitus tam tikrus interneto naršymo programos nustatymus. Tačiau tokiu atveju Klientas negalės pilnai pasinaudoti visomis interneto svetainės funkcijomis. Jei Klientas apsilankė LODE SIA svetainėje be jokių apribojimų slapukų išsaugojimui Kliento kompiuteryje ar neištrina slapukų, Klientas sutinka su slapukų naudojimu.

5. Klientų asmeninių duomenų saugojimo trukmė

LODE SIA apdoroja Kliento asmeninius duomenis kol egzistuoja bent vienas iš tokių kriterijų:

 • Klientas naudojasi paslaugomi / perka prekes;
 • LODE SIA teisėtų tikslų / teisėtų interesų realizavimui ir apsaugai;
 • nėra atšauktas Kliento sutikimas asmeninių duomenų apdorojimui;
 • asmeninių duomenų saugojimo terminas yra nustatytas LODE SIA, Latvijos Respublikos arba Europos Sąjungos normatyviniuose aktuose.
6. Kokios yra saugumo sąlygos?

LODE SIA savo galimybių ribose užtikrina, savarankiškai prižiūri ir tobulina apsaugos priemones, kad apsaugotų Kliento asmeninius duomenis nuo nesankcionuotos prieigos, netyčinio praradimo, paviešinimo arba sunaikinimo. LODE SIA taiko šiuolaikines technologijas, laikosi techninių ir organizacinių reikalavimų, tarp jų ir ugnies sieną, įsilaužimų paieškos, analizės programinę įrangą ir duomenų šifravimą.

LODE SIA atidžiai tikrina visus paslaugų teikėjus, kurie LODE SIA vardu ir užduotimi apdoroja Kliento asmeninius duomenis, taip pat įvertina, ar bendradarbiavimo partneriai (asmeninių duomenų apdorotojas) taiko tinkamas apsaugos priemones, kad Kliento asmeninių duomenų apdorojimas vyktų pagal LODE SIA delegavimus ir normatyvinių aktų reikalavimus.

LODE SIA neprisiima atsakomybės už bet kokią nesankcionuotą prieigą prie asmeninių duomenų ir/arba už asmeninių duomenų praradimą, jei tai nepriklauso nuo LODE SIA, pavyzdžiui, Klientas pats paviešino savo asmeniniu duomenis tretiesiems asmenims.
LODE SIA apie informacijos/duomenų apdorojimo saugumo incidentus, nedelsiant, per 72 valandas nuo momento, kai tapo žinoma apie incidentą, apie tokį informacijos/duomenų apdorojimo saugumo incidentą praneša įstaigoms ir susijusiems fiziniams asmenims, kaip tai numato Latvijos Respublikos ir/arba Europos Sąjungos normatyviniai aktai, išskyrus, jei vadovaujantis atsiskaitomosios atsakomybės principu LODE SIA gali aiškiai įrodyti, kad asmeninių duomenų saugumo pažeidimas, galimai, nekelia rizikos fizinių asmenų teisėms ir laisvėms.

LODE SIA saugo visą asmeninę iš Kliento gautą informaciją apsaugotose duomenų laikmenose su saugia jungtimi.

7. Kokios yra Kliento teisės?
 • Kreiptis į LODE SIA, kad gautų LODE SIA žinioje esančių asmeninių duomenų kopiją.
 • Taisyti visus LODE SIA žinioje esančius asmeniniu duomenis apie save.
 • Gauti informaciją apie tokius fizinius ar juridinius asmenis, kurie tam tikru laiko periodu iš LODE SIA gavo informaciją apie Klientą. LODE SIA nepateiks Klientui informacijos apie valstybines institucijas (baudžiamojo proceso vykdytojai, operatyvinės veiklos subjektai ir kitos institucijos) ir kitais atvejais, kai įstatymas draudžia skelbti tokias žinias.
 • Pareikalauti ištrinti arba apriboti jo asmeninių duomenų apdorojimą, kurių apdorojimas daugiau nėra reikalingas tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti ir apdoroti (teisė “būti pamirštas”).
 • Klientas turi teisę perduoti savo asmeninius duomenis.

Kreiptis į LODE SIA arba į asmeninių duomenų padorojimą prižiūrinčią įstaigą (Valstybinė duomenų inspekcija, www.dvi.gov.lv) su klausimais apie asmeninių duomenų apdorojimą. Visais informacijos saugumo sistemos klausimais ir informacijos/duomenų apdorojimo saugumo klausimais, kurie nėra aptarti šioje Politikoje, reikia kreiptis į LODE SIA (+371 67378020, el. paštas: info@lode.lv)