Privātuma politika

LODE SIA ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt fiziskas personas – datu subjekta privātumu, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, kā arī saskaņā ar citiem normatīviem aktiem privātuma un personas datu apstrādes jomā.
LODE SIA Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē datu subjekts sniedz personas datus (LODE SIA uzturētajās interneta vietnēs, papīra formātā vai elektroniski) un kādās LODE SIA sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

LODE SIA, reģ. Nr. 50003032071, juridiskā adrese: Lodes iela 1, Liepa, Liepas pagasts, Cēsu novads, LV-4128. Datu apstrādes jautājumos var sazināties, rakstot e-pastu uz info@lode.lv

LODE SIA apstrādā datu subjekta personas datus, balstoties uz šādiem mērķiem:

 • komercdarbības veikšanai;
 • produkcijas pārdošanai;
 • ar datu subjektu noslēgtā līguma izpildei;
 • datu subjekta apkalpošanai;
 • saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
 • citiem likumīgiem (leģitīmiem) mērķiem/interesēm;
 • LODE SIA īpašuma aizsardzībai – videonovērošanas ietvaros ar mērķi aizsargāt LODE SIA īpašumu, gādāt par teritoriju šķērsojošo personu drošību, novērst iespējamos likumpārkāpumus, fiksēt noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu. Videonovērošana tiek veikta abās LODE SIA ražotnēs un to teritorijās. Videonovērošanas dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Pēc šī termiņa beigām LODE SIA nodrošina pilnīgu datu dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai citi drošības pārkāpumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts iestādēm vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, datus uzglabā, atkarībā no nepieciešamības.

LODE SIA likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • pārbaudīt datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • administrēt datu subjekta pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;
 • normatīvo aktu obligāto prasību izpilde.
 • Identifikācijas datus – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
 • Kontaktinformāciju – dzīvesvietas adrese, preču piegādes adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
 • Finanšu datus – bankas konta rekvizīti;
 • datus, kurus datu subjekts pats paziņo, vai nodod LODE SIA (piemēram, e-pasta adrese mājaslapā atbildes saņemšanai; datu subjekta videoattēls LODE SIA ražotņu teritorijā videokameru filmēšanas zonā).

Šī informācija ir svarīga, lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti un likumīgos (leģitīmos) mērķus/intereses. Personīgā informācija netiek ievākta bez datu subjekta piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kad datu subjekta piekrišanu nav nepieciešams saņemt. Datu subjektu dati netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

LODE SIA neizpauž trešajām personām datu subjekta personas datus, izņemot:

 • ja dati jānodod trešajai personai noslēgtā līguma ietvaros (piemēram, preču piegāde);
 • ja datu subjekts tam ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • valsts iestādēm uz pamatota pieprasījuma pamata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā (piemēram, videonovērošanas datus policijai);
 • normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LODE SIA likumīgo (leģitīmo) mērķu/interešu aizsardzībai.

 

Datu subjektu personu datu informācija tiek turēta LODE SIA datu bāzēs un serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā, un tie glabā noteiktu administratīvu un datu plūsmas informāciju par datu subjektu.

LODE SIA var saņemt personas datus, kurus datu subjekts norāda vai nodod, izmantojot LODE SIA pakalpojumus, tajā skaitā arī izmantojot LODE SIA mājaslapu.

LODE SIA var piesaistīt pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu organizatorisko, tehnisko atbalstu datu subjekta datu apstrādē.

LODE SIA mājaslapā izmanto sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras pārlūkprogramma (piemēram, Google Chrome Microsoft Edge un citas) saglabā ierīcē (piemēram, datorā, mobilajā tālrunī, planšetdatorā) tīmekļa vietnes pārlūkošanas laikā. Tās tiek plaši izmantotas, lai tīmekļa vietnes spētu darboties vai arī darbotos labāk un efektīvāk, vai citreiz statistiskās informācijas iegūšanai par pašu datu subjektu un tā aktivitātēm vietnē.

Sīkdatnes faktiski ir interneta lietotāja identifikācijas karte, kas sniedz informāciju tīmekļa vietnei par katru nākamo reizi, kad tā tiek apmeklēta. Sīkdatnes veic dažāda veida funkcijas, piemēram, saglabā iepriekš tīmekļa vietnē meklētu informāciju, valodu un fontu izmēru izvēli, ļauj brīvi pārvietoties tīmekļa vietnē, atceroties datu subjekta paradumus, vēlmes, tādējādi uzlabojot tīmekļa vietnes pieredzi.

Sīkdatnes LODE SIA uzturētajā tīmekļa vietnē izmanto tās lietojamības ērtumam un pilnvērtīgai funkcionalitātei, kā arī statistikas apkopošanas nolūkos. Datu subjekts vienmēr varat atteikties no sīkdatņu saglabāšanas datu subjekta datorā, mainot interneta pārlūkprogrammas attiecīgos iestatījumus. Tomēr šādā gadījumā Datu subjekts nevarēs pilnvērtīgi izmantot visas tīmekļa vietnes funkcijas. Ja datu subjekts apmeklē LODE SIA tīmekļa vietni bez jebkādiem ierobežojumiem sīkdatņu saglabāšanai datu subjekta datorā vai nedzēstām sīkdatnēm, datu subjekts piekrīt sīkdatņu izmantošanai.

Sīkāku informāciju par LODE SIA izmantotajām sīkdatnēm varat skatīt LODE SIA sīkdatņu politikā www.lode.lv/sikdatnu-politika/.

LODE SIA apstrādā datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

 • datu subjekts izmanto pakalpojumu/pērk preci;
 • atbilstoši LODE SIA likumīgo (leģitīmo) mērķu/interešu realizācijai un aizsardzībai;
 • nav atsaukta Datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei;
 • personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts LODE SIA, Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvajos aktos.

LODE SIA iespēju robežās nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. LODE SIA izmanto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., ugunsmūri, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.
LODE SIA rūpīgi pārbauda visus pakalpojumu sniedzējus, kas LODE SIA vārdā un uzdevumā apstrādā datu subjekta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) lieto atbilstošus drošības pasākumus, lai datu subjekta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši LODE SIA deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.
LODE SIA neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no LODE SIA, piemēram, datu subjekts pats izpaudis savus personas datus trešajām personām.
LODE SIA par informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem bez nepamatotas kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tai kļuvis zināms, par informācijas/datu apstrādes drošības pārkāpumu ziņo iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības normatīvie akti, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildības principu LODE SIA spēj uzskatāmi parādīt, ka personas datu aizsardzības pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.
LODE SIA nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi atbilstoši Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

 • Vērsties pie LODE SIA, lai saņemtu LODE SIA rīcībā esošo personas datu kopiju.
 • Labot visus LODE SIA rīcībā esošos personas datus par sevi.
 • Iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no LODE SIA ir saņēmušas informāciju par datu subjektu. LODE SIA nesniegs datu subjektam informāciju par valsts institūcijām (kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas) un citos gadījumos, kuros likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
 • Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”), un kuru dzēšanu vai ierobežošanu atļauj Latvijas Republikas un/vai Eiropas Savienības normatīvie akti.
 • Datu subjektam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.

Vērsties pie LODE SIA vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi. Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu apstrādes drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā politikā, jāvēršas pie LODE SIA (67378020, e-pasts: info@lode.lv)