LODE SIA privaatsuspoliitika

LODE SIA on võtnud endale kohustuse kaitsta füüsiliste isikute – andmesubjektide – privaatsust, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest 2016/679 (27. aprillist 2016) füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ, samuti kooskõlas teiste eraelu puutumatuse ja isikuandmete töötlemise valdkonna normatiivaktidega.

LODE SIA privaatsuspoliitika kehtib andmetöötlusele sõltumata sellest, millisel kujul ja/või millises keskkonnas andmesubjekt oma isikuandmeid esitab (LODE SIA hallatavatel veebisaitidel, paberkandjal või elektrooniliselt) ja millistes LODE SIA süsteemides või ka paberkandjal neid töödeldakse.

LODE SIA, reg. Nr. 50003032071, juriidiline aadress: Lodes iela 1, Liepa, Liepa vald, Cēsise maakond, LV-4128. Andmetöötluse kohta käivaid küsimusi saab esitada e-posti teel info@lode.lv

LODE SIA töötleb andmesubjekti isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • äritegevuse läbiviimiseks;
 • toodete müügiks;
 • andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks;
 • andmesubjekti teenindamiseks;
 • vastavalt andmesubjekti nõusolekule;
 • muudel seaduslikel (legitiimsetel) eesmärkidel/huvides;
 • LODE SIA vara kaitseks – videovalve raames eesmärgiga kaitsta LODE SIA vara, tagada territooriumi ületavate isikute turvalisus, ennetada võimalikke seaduserikkumisi, fikseerida kuriteo toimepanemise fakt. Videovalvet teostatakse nii LODE SIA tootmisettevõtetes kui ka nende territooriumidel. Videovalve andmeid säilitatakse kuni 30 päeva. Pärast selle tähtaja möödumist tagab LODE SIA andmete täieliku kustutamise, kui andmeid ei ole eelnevalt küsitud või ei ole tuvastatud kuritegusid või muid turvarikkumisi. Kui andmeid on eelnevalt küsitud pädevad riigiasutused või on avastatud turvarikkumisi, siis säilitatakse andmeid vastavalt vajadusele.

LODE SIA seaduslikud (legitiimsed) huvid on:

 • kontrollida enne lepingu sõlmimist andmesubjekti isikusamasust;
 • tagama lepinguliste kohustuste täitmine;
 • hallata andmesubjekti oste, makseid ja tellimusi;
 • normatiivsete aktide kohustuslike nõuete täitmine.
 • Isikuandmed – ees-, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg;
 • Kontaktandmed – elukoha aadress, kauba kohaletoimetamise aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
 • Finantsandmed – pangakonto andmed;
 • andmed, mida andmesubjekt ise deklareerib või LODE SIA-le edastab (näiteks e-posti aadress veebisaidilt vastuse saamiseks; videopilt andmesubjektist LODE SIA tootmisterritooriumil videokaamera salvestusalal).

See teave on oluline teenuse kvaliteedi ja õigustatud (legitiimsete) eesmärkide/huvide tagamiseks. Isikuandmeid ei koguta andmesubjekti nõusolekuta, välja arvatud normatiivaktides sätestatud juhtudel, mil andmesubjekti nõusolek ei ole vajalik. Andmesubjektide andmeid ei edastata riikidesse väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

LODE SIA ei avalda andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud:

 • kui andmed tuleb sõlmitud lepingu raames edastada kolmandale isikule (näiteks kauba kohaletoimetamine);
 • kui andmesubjekt on andnud selge ja ühemõttelise nõusoleku;
 • riigiasutuste põhjendatud taotluse alusel normatiivaktides määratud viisil ja ulatuses (näiteks politseile videovalve andmed);
 • LODE SIA õiguslike (õigustatud) eesmärkide/huvide kaitseks normatiivaktides sätestatud juhtudel.

Andmesubjektide isikuandmeid hoitakse turvalises infrastruktuuris asuvates LODE SIA andmebaasides ja serverites ning need salvestavad andmesubjekti kohta teatud haldus- ja andmevoo infot.

LODE SIA võib saada isikuandmeid, mille andmesubjekt on märkinud või edastab, kasutades LODE SIA teenuseid, sealhulgas kasutades LODE SIA veebisaiti.

LODE SIA saab andmesubjekti andmete töötlemisel organisatsioonilise ja tehnilise toe pakkumiseks kaasata teenusepakkujaid.

LODE SIA veebisait kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille brauser (nt Google Chrome, Microsoft Edge ja teised) veebilehe sirvimise ajal seadmesse (nt arvutisse, mobiiltelefoni, tahvelarvutisse) salvestab. Neid kasutatakse laialdaselt veebisaitide toimimise võimaldamiseks või paremaks ja tõhusamaks toimimiseks või mõnikord statistilise teabe saamiseks andmesubjekti enda ja tema tegevuse kohta veebisaidil.

Küpsised on justkui internetikasutaja isikutunnistus, mis annab veebisaidile teavet iga kord, kui seda külastatakse. Küpsised täidavad mitmesuguseid funktsioone, näiteks salvestavad veebisaidil varem otsitud teabe, keele ja kirjasuuruste valiku, võimaldavad teil veebisaidil vabalt liikuda, pidades meeles andmesubjekti harjumusi ja eelistusi ning parandades seeläbi kasutajakogemust veebilehel.

LODE SVERIGE AB hallataval veebilehel kasutatakse küpsiseid veebilehe kasutamise hõlbustamiseks ja täieliku funktsionaalsuse saavutamiseks, samuti statistika kogumiseks. Andmesubjekt saab alati loobuda küpsiste salvestamisest andmesubjekti arvutisse, muutes vastavaid interneti brauseri seadeid. Sellisel juhul ei saa andmesubjekt aga kõiki veebilehe funktsioone täielikult kasutada. Kui andmesubjekt külastab LODE SIA veebisaiti ilma küpsiste andmesubjekti arvutisse salvestamise või kustutamata küpsiste salvestamise piiranguteta, nõustub andmesubjekt küpsiste kasutamisega.

Üksikasjalikku teavet LODE SIA kasutatavate küpsiste kohta näete LODE SIA küpsistepoliitikas aadressil https://lode.lv/et/kupsistepoliitika/.

LODE SIA töötleb andmesubjekti isikuandmeid seni, kuni on täidetud vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

 • andmesubjekt kasutab teenust/ostab toodet;
 • vastavalt LODE SIA seaduslike (õigustatud) eesmärkide/huvide realiseerimisele ja kaitsele;
 • andmesubjekti nõusolekut isikuandmete töötlemiseks ei ole tagasi võetud;
 • isikuandmete säilitamise periood on määratletud LODE SIA, Läti Vabariigi või Euroopa Liidu normatiivaktides.

Võimaluse piires LODE SIA tagab, vaatab pidevalt läbi ja täiustab kaitsemeetmeid, et kaitsta andmesubjekti isikuandmeid volitamata juurdepääsu, juhusliku kaotsimineku, avalikustamise või hävimise eest. LODE SIA kasutab kaasaegseid tehnoloogiaid, tehnilisi ja organisatsioonilisi nõudeid, sealhulgas tulemüüri, sissetungimise tuvastamist, analüüsitarkvara ja andmete krüptimist.

LODE SIA kontrollib hoolikalt kõiki teenusepakkujaid, kes töötlevad andmesubjekti isikuandmeid LODE SIA nimel ja ülesandel, samuti hindab, kas koostööpartnerid (isikuandmete töötlejad) kasutavad asjakohaseid turvameetmeid, et andmesubjekti isikuandmete töötlemine toimuks vastavalt LODE SIA tingimustele ja normatiivaktide nõuetele.

LODE SIA ei võta vastutust isikuandmetele loata juurdepääsu ja/või isikuandmete kaotsimineku eest, kui see ei sõltu LODE SIA-st, näiteks andmesubjekt ise avaldas oma isikuandmed kolmandatele isikutele.

LODE SIA teatab teabe/andmetöötluse turvaintsidentidest põhjendamatu viivituseta 72 tunni jooksul alates hetkest, kui rikkumine ametiasutustele ja asjaga seotud füüsilistele isikutele teada sai, nagu seda nõuavad Läti Vabariigi ja/või Euroopa Liidu seadused, välja arvatud juhul, kui LODE SIA suudab vastutuse põhimõtte kohaselt tõendatult tõendada, et isikuandmete kaitse rikkumine ei kujuta suure tõenäosusega ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele.

LODE SIA tagab isikuandmete töötlemise ja kaitse nõuete täitmise kooskõlas Läti Vabariigi ja/või Euroopa Liidu seaduste ja määrustega.

 • Võtta ühendust ettevõttega LODE SIA, et saada koopia LODE SIA valduses olevatest isikuandmetest.
 • Parandada kõiki LODE SIA valduses olevaid isikuandmeid teie kohta.
 • Saada teavet nende füüsiliste või juriidiliste isikute kohta, kes on teatud aja jooksul saanud LODE SIA-lt teavet andmesubjekti kohta. LODE SIA ei anna andmesubjektile teavet riigiasutuste (kriminaalmenetluse elluviijad, operatiivtegevuse subjektid või muud institutsioonid) kohta ega muudel juhtudel, mil seadus keelab sellise teabe avaldamise.
 • Taotleda nende isikuandmete kustutamist või piirata nende töötlemist, mille töötlemine ei ole enam vajalik vastavalt eesmärgile, milleks need koguti ja töödeldi (õigus „olla unustatud“) ning mille kustutamine või piiramine on lubatud Läti Vabariigi ja/või Euroopa Liidu seadustega.
 • Andmesubjektil on õigus oma isikuandmete teisaldatavusele.

Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste korral võtke ühendust LODE SIA või isikuandmete töötlemise üle järelevalvet teostava asutusega (Andmeriiklik Inspektsioon, www.dvi.gov.lv). Kõigi infoturbesüsteemiga seotud probleemide ja info/andmetöötluse turbeprobleemide puhul, mida käesolevas poliitikas ei käsitleta, tuleb pöörduda LODE SIA poole (67378020, e-post: info@lode.lv)