Sekretesspolicy

LODE SVERIGE AB har åtagit sig att skydda privatpersoners sekretess på grundval av Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för privatpersoner med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter, vilket upphävs genom direktiv 95/46/ЕК, samt i enlighet med andra bestämmelser på området för sekretess och behandling av personuppgifter.

LODE SVERIGE AB:s sekretesspolicy gäller för databehandling oavsett i vilken form och/eller miljö den privatpersonen lämnar personuppgifter (på sajter som underhålls av LODE SVERIGE AB, i pappersformat eller i elektronisk form) och i vilken LODE SVERIGE AB system eller pappersform de bearbetas.

LODE Sverige AB, reg. nr 559414-3355, säte: Hästängsuddvägen 18 184 94, Åkersberga, Sverige. För frågor angående databehandling, vänligen kontakta info@lodesverige.se 

LODE SVERIGE AB behandlar personuppgifter utifrån följande syften:

 • för att bedriva kommersiell verksamhet;
 • för att sälja produkter;
 • för fullgörandet av ett avtal som ingåtts med en privatperson;
 • att tjäna privatpersoner;
 • enligt samtycke från privatpersoner;
 • för andra legitima ändamål/intressen.

LODE SVERIGE AB:s legitima intressen är:

 • verifiera privatpersoners identitet innan ett avtal ingås;
 • säkerställa fullgörande av skyldigheter enligt avtalet;
 • administrera privatpersoners inköp, betalningar och beställningar;
 • efterlevnad av obligatoriska krav i regelverk.
 • Identifieringsuppgifter – förnamn, efternamn, personlig kod, födelsedatum;
 • Kontaktinformation – bostadsadress, leveransadress för varor, telefonnummer, e-postadress;
 • Finansiella uppgifter – bankkontouppgifter;
 • uppgifter som en privatperson själv förmedlar till LODE SVERIGE AB.

Denna information är viktig för att säkerställa kvaliteten på tjänsten och legitima syften/intressen. Personuppgifter samlas inte in utan samtycke från privatpersoner, utom i de fall som fastställts genom bestämmelser när samtycke från privatpersoner inte krävs. Uppgifterna om privatpersoner överförs inte utanför Europeiska unionen eller länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

LODE SVERIGE AB lämnar inte ut personuppgifter om privatpersoner till tredje part, med undantag för:

 • om uppgifterna måste överföras till en tredje part som en del av ett ingått avtal (till exempel leverans av varor);
 • om en privatperson har gett ett tydligt och otvetydigt samtycke;
 • statliga institutioner på grundval av en motiverad begäran på det sätt och i den omfattning som fastställts genom reglering;
 • i fall som fastställts av regulatoriska lagar för att skydda LODE SVERIGE AB:s legitima mål/intressen.

Information om personuppgifter lagras i databaser och servrar hos LODE SVERIGE AB, som finns i en säker infrastruktur och lagrar viss administrativ och dataflödesinformation om privatpersoner.

LODE SVERIGE AB kan ta emot personuppgifter som en privatperson anger eller överför med hjälp av LODE SVERIGE AB:s tjänster, inklusive via webbplatsen för LODE SVERIGE AB.

LODE SVERIGE AB kan anlita leverantörer för att tillhandahålla organisatoriskt och tekniskt stöd för behandling av personuppgifter.

LODE SVERIGE AB använder cookies på webbplatsen. Cookies är små textfiler som din webbläsare (t.ex. Google Chrome, Microsoft Edge och andra) sparar på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon, surfplatta) när du surfar på en webbplats. De används i stor utsträckning för att förbättra eller öka effektiviteten på webbplatser, och i andra fall för att få statistisk information om en privatperson själv och deras verksamhet på webbplatsen.

Cookies är i huvudsak en Internetanvändares identifikationskort, som ger information till webbplatsen om varje efterföljande besök. Cookies utför olika funktioner, såsom att lagra information som tidigare sökts på en webbplats, välja språk och teckenstorlekar, så att du kan röra dig fritt på webbplatsen, komma ihåg vanor, preferenser hos privatpersoner, och därigenom förbättra upplevelsen av att använda webbplatsen.

Cookies används på webbplatsen som underhålls av LODE SVERIGE AB för att säkerställa användarvänlighet och full funktionalitet för webbplatsen, samt för statistiska ändamål. En privatperson kan alltid neka lagring av cookies genom att justera motsvarande webbläsarinställningar på sin dator. Men i detta fall kommer privatpersonen inte att fullt ut kunna använda alla funktioner på webbplatsen. Om en privatperson besöker webbplatsen för LODE SVERIGE AB, utan någon begränsning av huruvida cookies lagras på sin dator eller inte raderas, samtycker privatpersonen till användningen av cookies.

Mer detaljerad information om de cookies som används av LODE SVERIGE AB finns i LODE SVERIGE AB:s cookiepolicy på hemsidan https://lode.lv/sv/cookiepolicy/

LODE SVERIGE AB behandlar personuppgifter så länge som minst ett av följande kriterier finns:

 • en privatperson använder en tjänst/köper en produkt;
 • i enlighet med genomförandet och skyddet av LODE SVERIGE AB:s legitima mål/intressen;
 • privatpersonens samtycke till behandling av personuppgifter inte har återkallats;
 • lagringstiden för personuppgifter fastställs av LODE SVERIGE AB:s, Sveriges eller Europeiska Unionens regelverk.

LODE SVERIGE AB säkerställer, i den mån det är möjligt, kontinuerligt granskar och förbättrar säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust, avslöjande eller förstörelse. LODE SVERIGE AB använder modern teknik, tekniska och organisatoriska krav, inkl. brandvägg, program för upptäckt av hacking, analys och datakryptering.

LODE SVERIGE AB kontrollerar noggrant alla tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för och på uppdrag av LODE SVERIGE AB, och utvärderar om samarbetspartners (personuppgiftsbiträden) använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter följer instruktionerna från LODE SVERIGE AB och krav i lagar och förordningar.

LODE SVERIGE AB ansvarar inte för obehörig åtkomst till personuppgifter och/eller förlust av personuppgifter om detta inte är beroende av LODE SVERIGE AB, till exempel om en privatperson har överfört sina personuppgifter till tredje part.

LODE SVERIGE AB ska utan onödigt dröjsmål rapportera informations-/datasäkerhetsincidenter inom 72 timmar efter att ha fått kännedom om intrånget till myndigheter och relevanta personer i enlighet med svensk och/eller EU-lagstiftning, om inte LODE SVERIGE AB i enlighet med principen om ansvarsskyldighet kan visa att brottet mot personuppgiftsskyddet sannolikt inte kommer att utgöra en risk för privatpersoners rättigheter och friheter.

LODE SVERIGE AB säkerställer efterlevnad av kraven för behandling och skydd av personuppgifter i enlighet med svenska och/eller Europeiska unionens regelverk.

 • Kontakta LODE SVERIGE AB för att få en kopia av de personuppgifter som finns hos LODE SVERIGE AB.
 • Korrigera alla personuppgifter om sig själv som innehas av LODE SVERIGE AB.
 • Skaffa information om personer eller företag som har fått information om en privatperson från LODE SVERIGE AB under en viss tid. LODE SVERIGE AB kommer inte att förse en person med information om statliga organ (som driver brottmål, föremål för operativ verksamhet eller andra organ) och i andra fall där lagen förbjuder att sådan information lämnas ut.
 • Begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter vars behandling inte längre är nödvändig i enlighet med de ändamål för vilka de samlades in och behandlades (rätten att bli glömd), och vars radering eller begränsning är tillåten av svenska och/eller Europeiska unionens regelverk.
 • En privatperson har rätt till portabilitet av sina personuppgifter.
  Kontakta LODE SVERIGE AB eller det organ som övervakar behandlingen av personuppgifter med frågor om behandlingen av personuppgifter. För alla frågor om informationssäkerhetssystemet och säkerheten för information/databehandling som inte omfattas av denna policy, vänligen kontakta LODE SVERIGE AB (+46 700792577, e-post: info@lodesverige.se)