Privatumo politika

LODE SIA prisiėmė įsipareigojimą saugoti fizinių asmenų – duomenų subjektų privatumą, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, taip pat pagal kitus teisės aktus privatumo ir asmens duomenų tvarkymo srityje.

LODE SIA Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui nepriklausomai nuo to, kokia forma ir (arba) laikmena duomenų subjektas pateikia asmens duomenis (LODE SIA tvarkomose interneto svetainėse, popierine forma ar elektroniniu būdu) ir kokiose LODE SIA sistemose ar kokios popierinės formos jie tvarkomi.

LODE SIA, reg. Nr. 50003032071, juridinis adresas: Lodes iela 1, Liepa, Liepas valsčius, Cėsių nuovadas, LV-4128. Duomenų apdorojimo klausimais galima susisiekti el. paštu info@lode.lv.

LODE SIA tvarko duomenų subjekto asmens duomenis šiais tikslais:
• komercinei veiklai;
• produkcijos pardavimo tikslais;
• su duomenų subjektu sudarytai sutarčiai vykdyti;
• duomenų subjektui aptarnauti;
• duomenų subjektui sutikus;
• kitais teisiniais (teisėtais) tikslais / interesais;
• LODE SIA turto apsaugai – vaizdo stebėjimo metu, siekiant apsaugoti LODE SIA turtą, užtikrinti teritoriją kertančių asmenų saugumą, užkirsti kelią galimiems įstatymų pažeidimams, fiksuoti nusikalstamos veikos faktą.

Vaizdo stebėjimas vykdomas abiejose LODE SIA gamyklose ir jų teritorijose. Vaizdo stebėjimo duomenys saugomi iki 30 dienų. Pasibaigus šiam terminui, LODE SIA užtikrina visišką duomenų sunaikinimą, jeigu duomenų anksčiau nebuvo reikalaujama arba nebuvo nustatyta nusikalstamų veikų ar kitų saugumo pažeidimų. Jeigu duomenų reikalauja valstybės kompetentingos institucijos arba buvo nustatyti saugumo pažeidimai, duomenys saugomi pagal poreikį.

LODE SIA teisiniai (teisėti) interesai yra:
• prieš sudarant sutartį patikrinti duomenų subjekto tapatybę;
• užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
• administruoti duomenų subjekto pirkimus, mokėjimus ir užsakymus;
• norminių aktų privalomųjų reikalavimų įvykdymas.

Asmens tapatybės duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data;
• Kontaktinė informacija – gyvenamosios vietos adresas, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
• Finansiniai duomenys – banko sąskaitos rekvizitai;
• Duomenys, kuriuos pats duomenų subjektas nurodo ar perduoda LODE SIA (pavyzdžiui, el. pašto adresas svetainėje atsakymui gauti; duomenų subjekto vaizdas LODE SIA gamybos teritorijoje vaizdo kamerų filmavimo zonoje).
Ši informacija svarbi siekiant užtikrinti paslaugos kokybę ir teisinius (teisėtus) tikslus / interesus. Asmeninė informacija be duomenų subjekto sutikimo nerenkama, išskyrus norminiuose aktuose nurodytus atvejus, kai duomenų subjekto sutikimas nereikalingas. Duomenų subjekto duomenys neperduodami į šalis, esančias už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.
LODE SIA neatskleidžia duomenų subjekto asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus:
• jeigu duomenys turi būti perduoti trečiajam asmeniui pagal sudarytą sutartį (pvz., prekių pristatymas);
• jeigu duomenų subjektas aiškiai ir nedviprasmiškai sutiko;
• valstybės institucijoms pareikalavus norminiuose aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi (pvz., vaizdo stebėjimo duomenys policijai);
• norminiuose aktuose nustatytais atvejais LODE SIA teisiniams (teisėtiems) tikslams / interesams apsaugoti.

Duomenų subjektų asmens duomenų informacija yra saugoma LODE SIA duomenų bazėse ir saugioje infrastruktūroje esančiuose serveriuose; juose saugoma tam tikra administracinė ir duomenų srautų informacija apie duomenų subjektą.

https://lode.lv/lt/slapuku-politika/LODE SIA gali gauti asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektas nurodo arba perduoda naudodamasis LODE SIA paslaugomis, įskaitant, kai naudojamasi LODE SIA svetaine. LODE SIA gali pasitelkti paslaugų teikėjus, kad jie teiktų organizacinę ir techninę pagalbą tvarkant duomenų subjekto duomenis.LODE SIA svetainėje naudojami slapukai (cookies). Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos naršyklė (pvz., „Google Chrome“, „Microsoft Edge“ ir kt.) išsaugo įrenginyje (pvz., kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetiniame kompiuteryje), naršant svetainėje. Jie naudojami, kad interneto svetainės veiktų arba funkcionuotų geriau ir veiksmingiau arba siekiant gauti statistinę informaciją apie patį duomenų subjektą bei jo veiklą svetainėje.

Faktiškai slapukai yra interneto vartotojo identifikavimo kortelė, kuri suteikia informaciją svetainei kiekvieną kartą, kai joje yra lankomasi. Slapukai atlieka įvairaus tipo funkcijas, pavyzdžiui, išsaugo anksčiau svetainėje ieškotą informaciją, kalbą ir šrifto dydį, leidžia laisvai naršyti svetainėje, įsimenant duomenų subjekto įpročius ir pageidavimus, taip pagerinant lankymosi svetainėje patirtį.

LODE SIA tvarkomoje svetainėje slapukai naudojami patogumui ir visaverčiam funkcionalumui, taip pat statistikos rinkimo tikslais.

Duomenų subjektas gali valdyti arba ištrinti slapukus. Daugumą interneto naršyklių galima nustatyti taip, kad slapukų saugojimas jūsų įrenginyje būtų blokuojamas. Tokiu atveju duomenų subjektas ne visomis svetainės funkcijomis galės visavertiškai naudotis.

Jeigu duomenų subjektas lankosi LODE SIA svetainėje be jokių apribojimų dėl slapukų išsaugojimo duomenų subjekto kompiuteryje arba dėl neištrintų slapukų, duomenų subjektas sutinka su slapukų naudojimu.Daugiau informacijos apie LODE SIA naudojamus slapukus rasite LODE SIA slapukų politikoje https://lode.lv/lt/slapuku-politika/

LODE SIA tvarko duomenų subjekto asmens duomenis tol, kol galioja bent vienas iš šių kriterijų:
• duomenų subjektas naudojasi paslauga / perka prekę;
• vadovaujantis LODE SIA teisinių (teisėtų) tikslų / interesų realizavimu ir apsauga;
• nebuvo atšauktas Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti asmens duomenis;
• asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra apibrėžtas LODE SIA, Latvijos Respublikos ar Europos Sąjungos norminiuose aktuose.

Pagal galimybes LODE SIA teikia, nuolat peržiūri ir tobulina apsaugos priemones, skirtas duomenų subjekto asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, atsitiktinio praradimo, atskleidimo ar sunaikinimo. LODE SIA naudoja šiuolaikines technologijas, taiko techninius ir organizacinius reikalavimus, įskaitant ugniasienę, įsibrovimų aptikimą, analizės programinę įrangą ir duomenų šifravimą.LODE SIA atidžiai tikrina visus paslaugų teikėjus, kurie tvarko duomenų subjekto asmens duomenis LODE SIA vardu, taip pat įvertina, ar bendradarbiavimo partneriai (asmens duomenų tvarkytojai) naudoja tinkamas saugumo priemones, kad duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas vyktų pagal LODE SIA suteiktą teisę ir norminių aktų reikalavimus.LODE SIA neprisiima atsakomybės už bet kokią neteisėtą prieigą prie asmens duomenų ir (arba) asmens duomenų praradimą, jeigu tai įvyko ne dėl LODE SIA kaltės, pavyzdžiui, pats duomenų subjektas atskleidė savo asmens duomenis tretiesiems asmenims.LODE SIA nedelsdama praneša apie informacijos / duomenų tvarkymo saugumo incidentus per 72 valandas nuo to momento, kai apie pažeidimą tapo žinoma, apie informacijos / duomenų tvarkymo saugumo pažeidimą informuodama institucijas ir susijusius fizinius asmenis, kaip to reikalaujama pagal Latvijos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos įstatymus, išskyrus atvejus, kai pagal atskaitomybės principą LODE SIA gali įrodyti, kad asmens duomenų apsaugos pažeidimas greičiausiai nekelia pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms.LODE SIA užtikrina asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų vykdymą pagal Latvijos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos įstatymus bei kitus teisės aktus.

• Kreiptis į LODE SIA, siekiant gauti LODE SIA turimų asmens duomenų kopiją.
• Taisyti visus LODE SIA turimus asmeninius duomenis apie save.
• Gauti informaciją apie tuos fizinius ar juridinius asmenis, kurie per tam tikrą laikotarpį gavo informaciją apie duomenų subjektą iš LODE SIA. LODE SIA neteiks duomenų subjektui informacijos apie valstybės institucijas (baudžiamojo proceso tyrėjus, operatyvinės veiklos subjektus ar kitas institucijas) ir kitais atvejais, kai įstatymais draudžiama atskleisti tokią informaciją.
• Reikalauti ištrinti arba apriboti asmens duomenų, kurių tvarkymas yra nereikalingas tais tikslais, dėl kurių jie buvo surinkti ir tvarkomi (teisė „būti pamirštam“), tvarkymą ir kurių panaikinimas ar apribojimas yra leidžiamas pagal Latvijos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos įstatymus.
• Duomenų subjektas turi teisę į savo asmens duomenų perkeliamumą.
Kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, kreiptis į LODE SIA arba į asmens duomenų tvarkymo priežiūros instituciją (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, www.dvi.gov.lv). Visais informacijos saugumo sistemos klausimais ir informacijos / duomenų apdorojimo saugumo klausimais, kurie nėra aptarti šioje politikoje, kreiptis į LODE SIA (67378020, el. paštas: info@lode.lv)